توابع مثلثاتی/قضیهٔ فیثاغورس

در یک مثلث قائم‌الزاویه
مجذور وتر
برابر است با
مجموع مجذور دو ضلع دیگر.

قضیه فیثاغورس ویرایش

 

در یک مثلث قائم الزاویه ضلعی که از همه درازتر است در روبروی زاویه قائمه قرار گرفته است و وتر نامیده می‌شود. اندازه وتر را می‌توان به کمک دو ضلع دیگر مثلث محاسبه کرد. در شکل، ضلع وتر با c نشان داده شده است و ادازه آن از روی a و b قابل محاسبه است.

رابطه فیثاغورس به صورت زیر است: