توابع مثلثاتی/دایره واحد

دایره واحد دایره‌ای است که مرکز آن بر روی مبدأ (0،0) قرار گرفته باشد و شعاع آن به اندازه یک واحد باشد. اندازه‌گیری زاویه‌ها را از محور x مثبت (همچنین محور افق راست نامیده می‌شود) شروع می‌کنیم. در خلاف جهت گردش عقربه‌های ساعت اندازه زاویه‌ها مثبت و در جهت گردش عقربه‌های ساعت مقادیر منفی هستند.

دایره واحد


تعریف سینوس و کسینوس بر اساس دایره واحد

ویرایش

تعریف‌های فرعی

ویرایش

برخی از مقادیر سینوس و کسینوس

ویرایش