توابع مثلثاتی/مربع سینوس به علاوه مربع کسینوس

فیثاغورس به شکلی دیگر

ویرایش

فرمول قضیه فیثاغورس به شکلی دیگر:

 

با نگاه کردن به نموداری که در بخش بعد آمده است دلیل این موضوع برای شما آشکار خواهد شد.

یکسانی مثلثاتی فیثاغورس

ویرایش