توابع مثلثاتی/قانون سینوس‌ها

در یک مثلث با زوایای و اضلاع قانون سینوس‌ها به صورت زیر بیان می‌شود:

به عبارت دیگر، در یک مثلث نسبت طول هر ضلع به سینوس زاویه مقابل آن عددی ثابت است.

در مثلث شکست در تجزیه (پاسخ نامعتبر MathML همراه SVG یا PNG جایگزین (توصیه شده برای مرورگرهای مدرن و ابزارهای کمکی) ("Math extension cannot connect to Restbase.") از سرور "http://localhost:6011/fa.wikibooks.org/v1/":): {\displaystyle ABC} زاویه برابر ۳۲ درجه، زاویه برابر ۷۷ درجه و ضلع برابر ۱۲ است. اندازه بقیه اضلاع و زوایا را بدست آورید.

مثال را با استفاده از قانون سینوس‌ها حل می‌کنیم:

سینوس‌ها را با استفاده از ماشین حساب بدست می‌آوریم.

اثبات ویرایش