حل تمرین نظریه محاسبات-ویرایش دوم/فصل اول/حل تمرین۱-۱۰

حل تمرین 1.10

ویرایش

با استفاده از روش بیان شده در اثبات قضیه 1.49 , دیاگرام حالت یک NFA برای تشخیص بستار هر یک از زبان های زیر را رسم کنید

الف) 1.6-b : تمام رشته هایی که حداقل سه عدد 1 دارند.

ب) 1.6-j : تمام رشته هایی که حداقل دو عدد 0 و حداکثر یک عدد 1 دارند

ج) 1.6-m : مجموعه ی تهی


الف)

 

ب)

 

ج)