حل تمرین نظریه محاسبات-ویرایش دوم/فصل اول/حل تمرین۱-۱۷

الف) یک NFA برای تشخیص زبان *(01ᵁ001ᵁ010)ارائه دهید.

[[۱]]

ب) این NFA را به یک DFA معادل تبدیل کنید.تنها state های قابل دسترس از state شروع را ارائه دهید.

[[۲]]