حل تمرین نظریه محاسبات-ویرایش دوم/فصل اول/حل تمرین۱-۱۹

1 – 19. با استفاده از روش ارائه شده در لم 1. 55 عبارات منظم زیر را به آتوماتای متناهی نامعین تبدیل کنید.


پاسخ:


a. (0 ∪ 1)* 000 (0 ∪ 1)*

b. (((00)* (11)) ∪ 01)*

c . ∅*