حل تمرین نظریه محاسبات-ویرایش دوم/فصل اول/حل تمرین۱-۲۶

1.26) با توجه به راه حل خود در تمرین 1.25، تعریفی رسمی برای ماشین های T1 و T2 که در تمرین 1.24 رسم شده اند بیاورید.

تعریف رسمی ماشین T1

تعریف رسمی ماشین T2