حل تمرین نظریه محاسبات-ویرایش دوم/فصل اول/حل تمرین۱-۲۸

سوال: 1.28) عبارات منظم زیر را توسط فرضیه ی 1.54 به ماشین NFA تبدیل کنید:

a)

پاسخ:

b)

پاسخ:

c)

پاسخ: