حل تمرین نظریه محاسبات-ویرایش دوم/فصل اول/حل تمرین۱-۳

تعریف رسمی آتوماتای M به این صورت می‌باشد : ({M = ( { q1,q2,q3,q4,q5 } , {u,d} , δ , q3 , {q3 ، که δ در جدول زیر داده شده است ، نمودار حالت این ماشین را رسم کنید .

δ(q1,u)=q1 δ(q1,d)=q2 δ(q2,u)=q1 δ(q2,d)=q3 δ(q3,u)=q2 δ(q3,d)=q4 δ(q4,u)=q3 δ(q4,d)=q5 δ(q5,u)=q4 δ(q5,d)=q5


پاسخ : نمودار حالت ماشین