حل تمرین نظریه محاسبات-ویرایش دوم/فصل اول/حل تمرین۱-۳۴