حل تمرین نظریه محاسبات-ویرایش دوم/فصل اول/حل تمرین۱-۸

حل تمرین۱-۸

تمرین:

با استفاده از روش بیان شده در اثبات قضیه 1.45 یک ماشین حالت آتوماتای متناهی نامعین(NFA) برای تشخیص اجتماع زبان های زیر رسم کنید.

حل:

روش حل به این صورت می باشد که ابتدا DFA هرکدام از زبان ها را کشیده،سپس یک حالت جدید(q0) را درنظر گرفته سپس آن را به عنوان حالت شروع در نظر می گیریم و با ε به هرکدام از دو حات شروع می رویم.حالات پذیرش همان حالات پذیرش دو زبان می باشد.