حل تمرین نظریه محاسبات-ویرایش دوم/فصل اول/حل تمرین ۱-۴

هر کدام از زبان های زیر ترکیبی از ۲ زبان ساده تر است . در هر قسمت برای زبان های ساده تر DFA بسازید و بعد با استفاده از طرز ساختی که در صفحه ۴۶ بحث شد آن ها را ترکیب کرده و یک DFA برای زبان مورد نظر ارائه دهید .

1.4.a :

http://www.mediafire.com/file/oyzzn224m2n/1.4.a.gif


1.4.b :

http://www.mediafire.com/file/ygtgnnjjymj/1.4.b.gif


1.4.c :

http://www.mediafire.com/file/oz55zm1qnmy/1.4.c.gif

1.4.e :

http://www.mediafire.com/file/zhhnn4yendm/1.4.e.gif

1.4.f :

http://www.mediafire.com/file/yydtdyyvvym/1.4.f.gif

1.4.g :

http://www.mediafire.com/file/eqycmw3infx/1.4.g.gif