راهنما:مراحل توسعه

مراحل توسعه پیشرفت نگارش یک کتاب را در تاریخ مورد نظر نمایش می‌دهد. این امر به خوانندگان اجازه می‌دهد که صفحات کامل را زودتر یافته و به هدف خود زودتر برسند. همچنین ویرایشگران می‌توانند زودتر کتاب‌هایی را که هنوز تکمیل نشده‌اند پیدا کرده و بر روی آن ویرایش انجام دهند.

مراحل توسعه ویکی‌کتاب
پراکنده: در دست توسعه: نیمه‌کامل: توسعه‌یافته: نوشتهٔ جامع:

مراحل توسعه

ویرایش

شیوه جدید

ویرایش

شیوه دهگانه

ویرایش

در این روش ده مرحله برای تکمیل صفحه در نظر گرفته شده است. مثال:

 

شیوه قدیمی

ویرایش

تاریخ کوچکی که در پایان آن ذکر می‌شود، برای مشخص ساختن آخرین تاریخی است که کاربران ویکی‌کتاب مراحل توسعه یک کتاب را ویرایش کرده‌اند. به عنوان مثال:

  • یک عنوان کتاب  


این بدین معناست که در تاریخ 11 ژانويه 2005 کتاب موردنظر 50% پیشرفت داشته‌است.

  • نام فصل  


این بدین معناست که در تاریخ اعلام شده فصل موردنظر75% پیشرفت داشته‌است.(اگر موش را روی این علامت ببرید، تاریخ اضافه‌شدن آن قابل رؤیت می‌گردد.)

استفاده

ویرایش

شما می‌توانید، خود مراحل توسعه را درج نمائید. این کاری آسان است و خوانندگان را یاری می‌دهد که به سرعت از تکمیل نوشتارهای موردعلاقه خود باخبر گردند.

شما می‌توانید از الگوی زیر استفاده کنید: {{stage short|25%|Jan 25,2006}} خیلی ساده است. درصد پیشرفت و تاریخ درج این درصد بعد از کلمات stage short می‌آید.

لطفاً به بازنگری کتابها کمک کنید؟

ویرایش

شما می‌توانید یکی از مراحل توسعه زیر را بکار ببرید:

کتاب هیچ صفحه‌ای ندارد یا تنها چند لینک ساده دارد.
  • 25%‍‍ 
حداقل 25% فصلهای کتاب کامل شده‌است.
  • 50%‍‍ 
حداقل 50% فصلهای کتاب کامل شده‌است.
  • 75%‍‍ 
حداقل 75% فصلهای کتاب کامل شده‌است.
  • 100%‍‍ 
کتاب هیچ صفحه ناقصی ندارد تمام فصلها کامل شده‌است و می‌توان نسخه قابل چاپ از آن تهیه نمود.