رله دقیق حرارتی/تغییر درجه

بازتنظیم تغییر درجه RIXC چیست؟
رله دقیق حرارتی


تغییر درجه

ویرایش

درجه، در جریان عملیاتیِ .i.e ، جریانی که لازم است رله پس از مدّت بی‌نهایت طولانی به‌طور نظری به‌کار افتد، درجه‌بندی (کالیبره) شده است. رله‌های اتّصال‌موازی، به‌ازای افت ولتاژ متناظر بین اتّصال‌موازی (shunt) و رله و اتّصالات مربوطه، درجه‌بندی شده است. این روش درجه‌بندی، بدین معنی است که سیم‌پیچ‌های رله، حتماً نباید به طور جداگانه به اشیاء حفاظت‌شدهٔ مختلفی جفت (match) شوند. از آن‌جا که ظرفیت بارِ شیء حفاظت‌شده، معمولاً در توان یا جریان اعلام شده، انتخاب‌نمودنِ تنظیمِ رله آسان است.

نسبتِ بین پایین‌ترین و بالاترین مقادیر بر روی درجه، ۱:۲ (۱ به ۲) است. جریان، توسّط یک دستگیره (پیچِ تنظیم) تنظیم می‌شود و درجه، به وضوح مشخّص شده است.