رله دقیق حرارتی/ساختمان و کارکرد

ساختمان و کارکرد ساختمان و کارکرد زمان کارکرد
رله دقیق حرارتی


طرّاحی و شیوهٔ کارکرد

ویرایش

طرّاحی رلهٔ RVAA، به طور اُلگووار (schematically)، در شکل ۱ نمایش داده شده است. حسگر دمایی، یک میلهٔ فلزی(۱) است، متشکّل‌از یک سیم‌پیچِ گرمکُن(۲) که توسّط جریانی متناسب با بار گرم می‌شود. انبساطِ میله نسبت به قاب(۵)، توسّط یک ورقهٔ ارتجاعی(۷) در اتّصالِ K1-K2 به یک میکروسوییچ برگردانده می‌شود.

اگر دما به آهستگی بالا رود، گرما از طریق یک گذرگاه باریک، از میله(۱) به یک بدنهٔ فلزی بزرگ‌تر –محفظهٔ گرما(۳)- هدایت خواهد شد. مدّت‌زمان عملکرد رله، همچنین به اثر ثابت زمانیِ قسمت‌های (۱) و (۳) مربوط به موارد فوق‌الذّکر، ثابت زمانی بارِ τb و به‌علاوه، بزرگی اضافه‌جریان بستگی دارد. هنگامی که شیب نمودار تند است، مثل نمودار اضافه‌بارِ خطوط اتّصال‌کوتاه، این در اصل میله(۱) است که باید گرمای تولیدشده در سیم‌پیچِ گرمکُن را بگیرد؛ بنابراین، ثابت زمانیِ (۱) به ثابت زمانی اتّصال‌کوتاهِ τk مربوط است. همین‌طور شکل ۱ در صفحهٔ ۲ را ببینید.