رله دقیق حرارتی/زمان کارکرد

ساختمان و کارکرد زمان کارکرد انتخاب ثابت زمانی
رله دقیق حرارتی


مدّت‌زمان کارکرد

ویرایش

زمان کارکرد، تاحدّی به بزرگی اضافه‌جریان و تاحدّی به جریان دائماً در شارشِ رله، پیش از سربارگیری (overload) بستگی دارد. برای بررسی، منحنی‌هایی رسم می‌شود که به‌ازای عددی از مقادیر p هستند؛ شاخصه‌ای که نسبتی است بین جریان تنظیمی مداوم و جریانی که بر مقیاس رله شارش می‌کند.