رله دقیق حرارتی/انتخاب ثابت زمانی

ساختمان و کارکرد انتخاب ثابت زمانی زمان کارکرد
رله دقیق حرارتی


انتخاب ثابت زمانیِ بار τb برای RVAA

ویرایش
 
τb برای موتورها
 
τb برای مولّدها
 
τb برای مبدّل‌ها
 
τb برای کابل‌های سه‌فاز

در هنگام انتخاب ثابت زمانی بار، باید به یاد داشت که تابع رشد رله، در جهت جلوگیری از گرم‌شدن بیش‌ازحدّ خطرناکِ شیء حفاظت‌شده در سربارگیری‌ها باشد. سه مجموعه‌تنظیماتی که در ادامه آمده، برای موارد معمول هستند که تنها در معرض تغییرات بار آهسته و محدود قرار می‌گیرند.

اگر احتیاجی به استفاده از ظرفیت سربارگیریِ (overload capacity) شیء حفاظت‌شده تاحدّ کامل نباشد، رله می‌تواند حدّاقل مقدار τb min داده‌شده در جداول زیر را به ثابت زمانی τb داده باشد. مقادیر حداقلّ (minimum) داده‌شده، به مدّت‌زمان‌های استاندارد انتخاب‌شدهٔ ۱۵، ۲۵، ۴۰، ۶۰، ۹۰ و ۱۲۰ دقیقه برای RVAA مربوط می‌شوند.

این مقادیر حدّاقل(minimum)، به‌ویژه برای موتورهای نوع باز و خودخنک‌شونده هستند. برای موتورهای کاملاً بسته (محصور) و درون‌سردشونده، بهتر (ایمن‌تر) است که از مقادیر استانداردِ بالاترِ بعدی که از τb داده شده استفاده شود. مقدار τb، به‌طور معمول برای درجات بالاتر توان و سرعت‌های پایین‌تر چرخش، بزرگ‌تر است. مقدار واقعی، می‌تواند ۱.۵ برابر (بعضاً دوبرابر) مقدار داده‌شدهٔ τb minباشد.

مقدار τb، معمولاً در یک خروجیِ اسمیِ بزرگ‌تر و سرعت چرخش کم‌تر، بالاتر است. مقدار واقعی، می‌تواند تا دوبرابر بیش‌تر از مقدار τb min باشد که این‌جا داده شده.

مقدار واقعی τb، می‌تواند تا ۱٫۵ تا دوبرابر بیش‌تر از مقدار داده‌شدهٔ τb min باشد.

τb برای ولتاژهای بالاتر، بزرگ‌تر است. مثلاً برای کابل‌های 30kV، حدوداً ۱٫۵ برابر مقدار متعلّق‌به کابل‌های 10kV است.

اگر ظرفیت سربارگیریِ شیء حفاظت‌شده، تا حدّ کامل مورد استفاده قرار گرفته شده باشد، جزئیات دقیقِ جریان مداومِ سربارگیری و ثابت زمانی بار شیء حفاظت‌شده باید به‌دست آیند. نزدیک‌ترین مقدار استاندارد τb، ذیلِ ثابت زمانی بارِ شناخته‌شده برای شیء است، پس برای رلهٔ RVAA انتخاب می‌شود. جدول‌های بالا، تنها اشاراتی حدسی هستند، از چگونگی این‌که τb در ازای عوامل گوناگونِ اشیاء تحت حفاظتِ متفاوت، متغیّر است. حصول اطّلاعات قطعی از سازندگان ثابت‌های زمانی یک ماشین یا مبدّل، همیشه آسان نیست. جزئیات ظرفیتِ سربارگیری، احتمال بیش‌تری برای حصول دارند و باید با نمودارهای گردشیِ RVAA تطبیق داده (مقایسه) شوند.

هرگاه برای مثال، یک سربارگیریِ ۴۰٪ بالاتر از حدّاکثر سربارگیری مداومِ مجازِ آغازشده از حالتِ بدون بار، برای ۳۰ دقیقه پذیرفته شود، RVAA با 40minutes = τb می‌تواند انتخاب شود. به‌عنوان مثالی دیگر، یک حدّاکثر سربارگیریِ ۲۰درصدی از حدّ مجاز، پس از ۱۵ دقیقه جریان در ۸۰٪ بار مداوم؛ باید RVAA با یک ۲۵τb دقیقه‌ای انتخاب شود.

برای موتورهای لانه‌سنجابی با جریان شروعِ بالا و مدّت‌زمان شروعِ طولانی، فراهم کردن یک قطعِ RVAA معمولی در آغاز، همیشه آسان نیست. یک شروعِ دشوار از این نوع، می‌تواند به این معنا باشد که موتور به دماهای بالاتری متفاوت از اَشکال مجازش با سربارگیری‌های طولانی مدّت می‌رسد. برای این نوع کار، نسخهٔ خاصّی از RVAA با مقدار τb بالاتر از استاندارد، یعنی 25minutes = τkb پیشنهاد می‌شود. این مدل از RVAA، حفاظت کاملاً مناسبی را در طول سربارگیری‌های متوسّطی که ممکن است حین کار اتّفاق افتد، به موتور می‌دهد. اگر این نسخهٔ خاصّ رله، هنوز جریان را در هنگام شروع فراهم نمی‌کند، یک مقاومت که اجازه می‌دهد تا نسبت معیّنی از جریان به دور از رله منتقل شود، می‌تواند به طور موازی به RVAA وصل شود. این مقاومت می‌تواند توسّط یک رلهٔ RRIC تنظیم‌شده بر ۳ یا ۴ برابرِ جریانِ اسمیِ موتور، قطع و وصل شود. در بدنهٔ RVAA برای این رله، به‌علاوهٔ یک رلهٔ RIXC و یک رلهٔ RMXE فضا وجود دارد؛ رلهٔ RMXE، ظرفیتِ استراحتی و تعداد کارکردهای اتّصالیِ قابل استقاده را افزایش می‌دهد.

رله‌های RVAA، البتّه ممکن است درحین شروع، کاملاً اتّصال‌کوتاه شده باشند. معهذا، این بدین معنی خواهد بود که رله همانند موتور گرم نمی‌شود و در نتیجه، حفاظتِ کامل دربرابر سربارگیری‌هایی که کمی پس از شروع رخ می‌دهند نمی‌دهد.