ریاضی پایه/احتمالات

احتمال ویرایش

در ریاضیات احتمال به ما می‌گوید چقدر احتمال دارد یک چیزی اتفاق بیفتد.

اگر چیزی قطعاً اتفاق می‌افتد می‌گوییم احتمال آن یک است. به صورت درصد یا کسری نیز می‌توانیم احتمال یک چیز را نشان دهیم مثلاً وقتی می‌گوییم احتمال یک چیز ۲۵٪ است یعنی احتمال تقریباً کمی دارد.

احتمال را به صورت تابع P(X) = y نشان می‌دهیم. X نشانده حالت مورد انتظار است، به جای X عدد قرار نمی‌دهیم. y مقدار احتمال است.

به عنوان مثال:

P (برنده شدن پرسپولیس) =

۰٫۶