ریاضی پایه/انجام عملیات روی کسرها

انجام عملیات روی کسرها ویرایش

اعداد مخلوط و کسرهای دارای صورت بزرگ:

عدد مخلوط به عددی گفته می‌شود که از یک عدد صحیح و یک جزء کسری تشکیل شده باشد مثل چهار و نیم؛ کسر دارای صورت بزرگ‌تر کسری است که صورتش بزرگ‌تر از مخرجش باشد مثل ۳/۷. برای ضرب و تقسیم نبایستی از اعداد مخلوط استفاده کنید. از چینن اعدادی فقط برای جمع و تفریق استفاده کنید. برای این کار ابتدا اعداد صحیح و سپس کسرها را با هم جمع یا تفریق کنید.

ضرب:

 

تقسیم: برای تقسیم باید عدد اول را در معکوس عدد دوم ضرب کنیم.

یعنی مخرج رابه جای صورت و صورت رابه جای مخرج می نویسیم و بعد ضرب می کنیم