ریاضی پایه/سیستم متریک

سیستم متریک که ریشه آن به فرانسه سال ۱۷۹۱ بر می‌گردد سیستم استاندارد کنونی‌ای است که برای اندازه‌گیری‌ها استفاده می‌شود. سه یکا هستند که به فراوانی در سیستم متریک مورد استفاده قرار می‌گیرند:

متر (m): یکای اندازه‌گیری طول

گرم (g): یکای اندازه‌گیری جرم

ثانیه (s): یکای اندازه‌گیری زمان

با انجام اعمال ضرب و تقسیم می‌توانیم یکاهای بالا را به یکاهای بزرگ‌تر یا کوچک‌تر از خودشان تبدیل کنیم.

متر ویرایش

متر یکای استاندارد طول است. هر متر به طور تقریبی برابر است با ۳۹٫۳۷ اینچ (۳٫۲۷ فوت) در سیستم رایج آمریکایی.

هر هزار متر برابر است با یک کیلومتر (km).

گرم ویرایش

گرم، یکای اندازه‌گیری جرم است. معمولا برای بیان وزن اجسام نیز از این یکا استفاده می‌کنند (هر چند صحیح نیست).

هر هزار گرم معادل یک کیلوگرم (kg) است.

هر هزار کیلوگرم معادل یک تن (t) است.

لیتر ویرایش

لیتر (L) یکای اندازه‌گیری حجم مایعات است. یک لیتر برابر است با یک مکعب آب به ابعاد ۱۰سانتی‌متر * ۱۰سانتی‌متر * ۱۰سانتی‌متر. یک میلی‌لیتر (mL) برابر یک سانتی‌متر مکعب است.