ریاضی پایه/ضرب کردن اعداد

آموزش ضرب کردنویرایش

مهارت‌ها و مدل‌هاویرایش

علامت ضرب «×» است.

ضرب کردن دو عدد «۳» و «۵» با هم به این معنی است که عدد ۳ را ۵ بار با خودش جمع کنیم:

۳ + ۳ + ۳ + ۳ + ۳ = ۱۵

عبارت بالا به صورت زیر نشان داده می‌شود:

۳ × ۵ = ۱۵

استفاده از الگوریتم‌های مختلف در حل مسئله‌های ضربویرایش

روش شبکه‌ایویرایش

ضرب اعداد اعشاریویرایش

روش ضرب اعداد 19 تا 11 در خودشانویرایش

در اینجا ابتدا رقم های یکان را در هم ضرب می کنیم.برای مثال 12X13 ،ابتدا 2 را ضربدر 3 می کنیم که می شود6.این عدد در یکان قرار می گیرد.سپس یکان ها را باهم جمع کرده و در دهگان قرار می دهیم.مانند:2+3=5.این عدد در رده دهگان قرار می گیرد.سپس دهگان ها را در هم ضرب می کنیم که می شود:1x1=1.این رقم را نیز در صدگان قرار می دهیم. بنابراین،حاصل ضرب 12x13 می شود:156

اگر یکی از این اعداد،یکان یا دهگان اضافه می آورد،باید با رقم قبل از خود جمع شود.برای مثال:19x18. 9x8=72 که ما 2 را یکان قرار می دهیم و عدد 7 را نگه می داریم.9+8=17 .در اینجا،دهگان حاصل،7 است اما چون از قبل یک 7 دیگر داشتیم،با هم دیگر جمع می کنیم:7+7=14 که عدد 4 را دهگان حاصل ضرب قرار می دهیم.حال یک دهگان 14 و یک دهگان 17 داریم که جمع دهگانها می شود 2.حال 1را ضربدر 1 می کنیم و 2تا به آن اضافه می کنیم که صدگان می شود 3.حال،جاصل ضرب اعداد19x18 می شود:342 شما می توانید با تمرین و تلاش،بر این روش مسلط گردید.