ریاضی پایه/معرفی رقم‌های معنی‌دار

رقم‌های معنی‌دار یک روش است برای اینکه یک دامنه از مقادیر را نشان دهیم. رقم‌های معنی‌دار در جایی به کار می‌رود که یک کمیت مقدارش از آنچه تعیین شده است متفاوت باشد و بدین ترتیب برای اعداد اندازه‌گیری شده یا تخمین‌زده شده به کار می‌روند.

مثال‌ها ویرایش

در حالت عادی رقم‌های معنی‌دار به صورت زیر است:

برای ۲۰۰۰

۲۰۰۰ ±۵۰۰ = ۱۵۰۰ تا ۲۵۰۰


۲۰۰ برای

±۵۰ ۲۰۰ = ۱۵۰ تا ۲۵۰

۲۰ برای

±۵ ۲۰ = ۱۵ تا ۲۵

۲ برای

۲ ± ۰٫۵ = ۱٫۵ تا ۲۰٫۵

محدودیت‌ها ویرایش

  • رقم‌های معنی‌دار که می‌توان به عدد پایه افزود با رقم‌های معنی‌داری که می‌توان از عدد پایه کم کرد برابر هستند.
  • مقداری که می‌افزاییم یا کم می‌کنیم بایستی ۵ برابر شده باشد یا اینکه بر فاکتور ۱۰ تقسیم شده باشد.
  • برای یک مقدار دقیق، هیچ خطا یا تغییری لحاظ نمی‌کنیم. برای مثال $8472.35 فقط به معنی $8472.35 است.

استفاده از رقم‌های معنی‌دار برای بیان علمی یا مهندسی ویرایش

برای اعداد بزرگی مثل ۲۰۰۰ ± ۵۰ استفاده از بیان علمی ضروری است. نکته‌ای که در بیان علمی بایستی توجه داشت این است که پشت ممیز صفر قرار نمی‌گیرد مثلا ۰٫۲۰ × ۱۰۴ اشتباه است و به جای آن باید بنویسیم:

۲٫۰ × ۱۰۳