ریاضی پایه/توان، ریشه و نما

نما ویرایش

توان یا نما یک راه برای نشان دادن این است که یک عدد باید چند بار در خودش ضرب شود. در عبارت ۲۵ عدد ۲ پایه و عدد ۵ نما یا توان نامیده می‌شود.

چند نکته درباره توان ویرایش

  • نکته اول هر عددی به توان یک میشود خودش.
  • نکته دوم هر عددی به توان صفر میشود یک.
  • نکته سوم یک به توان هر عددی میشود یک.
  • نکته چهارم هرگاه یک عدد منفی به توان یک عدد زوج برسد حاصل مثبت است اما اگر به توان یک عدد فرد برسد حاصل منفی است.