ریاضی پایه/توان، ریشه و نما

نما ویرایش

توان یا نما یک راه برای نشان دادن این است که یک عدد باید چند بار در خودش ضرب شود. در عبارت ۲۵ عدد ۲ پایه و عدد ۵ نما یا توان نامیده می‌شود.