ریاضی پایه/بیان علمی و مهندسی

در بیان علمی و مهندسی هدف این است که اعدادی را که خیلی بزرگ یا کوچک هستند به گونه‌ای ساده نشان دهیم. در بیان سنتی این کار مشکل است و نمی‌توان اعدادی مثل عدد زیر را به سادگی بیان کرد:

123,456,000,000,000,000,000,000,000

یکی از راه‌ها برای نشان دادن چنین اعدادی استفاده از توان است:

123,456 × 1021

عدد زیر را داریم

0.000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 378

می‌توانیم آن را به یکی از شکل‌های زیر نمایش دهیم:

378 × 10-30
37.8 × 10-31
3.78 × 10-32
0.378 × 10-33