زبان برنامه نویسی سی/آشنایی با دستورها

دستورها بخشی از زبان برنامه‌نویسی C هستند که همگی از کلیدواژه‌های این زبان ، تشکیل شده‌اند . برخی از آنها شرطی هستند که شامل if و else if و else و یا switch می‌شود که کمک می‌کنند تا با بررسی یک یا چند شرطی که شما تعیین می‌کنید حکم‌هایی را به اجرا بگذارند ؛ که می‌تواند مقداردهی یا تغییر مقدار یک متغیر و یا احضار یک یا چند تابع باشد که این تابع یا تابع‌ها می‌توانند کتابخانه‌ای و بخشی از زبان C باشند . برای بررسی صدق شروط باید از عملگرها استفاده کنید ( که در مباحث مربوطه در همین فصل به صورت کامل بررسی خواهند شد )

برخی دیگر شامل for و do while و while حلقه هستند ؛ بدین معنی که حکم‌ها و دستورات داخل خود را تا جایی که برای حلقه تعیین کرده‌اید ، تکرار می‌کنند . برای تعیین تعداد دفعات تکرار و یا تا جایی که باید حلقه اجرا شود و تکرار کند ، باید از شروطی استفاده کنید . ضمن اینکه برای شکستن حلقه و پایان اجرای آن خارج از شرط حلقه باید با استفاده از دستورات شرطیِ if ( که شامل else if و else نیز می‌شود ) و البته دستور break ( که به معنی شکستن است ) حلفه خود را پایان دهید و هر جای حلقه که break را بنویسید حلقه می‌شکند : اما برای منطقی بودن این عمل باید از دستورات شرطی استفاده کنید ( یعنی اگر شرطی برقرار شد ، حلقه بشکند )

دستور continue به معنی ادامه دادن است و در داخل حلقه‌های for و do while و while به کار می‌رود که شرط‌های نوشته شده را بررسی می‌کند و در صورت صدق کردن ، دستورات بعدی حلقه را نادیده می‌گیرد و حلقه را با بررسی شرط‌هایش از نو به اجرا می‌گذارد و برای این منظور است که در صورت صدق یک شرط یک مرحله ، حلقه از قلم بیافتد و اجرای آن ادامه پیدا کند . دستور goto نیز با برچسب‌ها کار می‌کند که در مبحث مربوطه بررسی خواهد شد . شما می‌توانید بخش‌هایی از برنامه را با برچسب ، نام‌گذاری کنید و با دستور goto به معنی « برو به » روند اجرای برنامه را از جایی که goto را نوشته‌اید ، به آن برچسب انتقال دهید که می‌تواند کمی عقب‌تر باشد و برنامه را تکرار کند و یا کمی جلوتر باشد و همانند دستور continue باعث شود بخشی از برنامه ، نادیده گرفته شود

دستور return ، تنها داخل بلوک تابع به کار می‌رود و برای تعیینِ اینکه تابع در صورت فراخوانی برای باز پس دادن و پاسخدهی که چه مقداری را دارد و باز می‌گرداند به کار می‌رود . بیشتر تابع‌ها باید پردازشی را بر روی داده‌ها انجام دهند و به واسطه دستور return مقدار یا مقادیری را باز گردانند . ضمن اینکه به کمک دستورهای شرطی شما می‌توانید چند خروجی ممکن برای تابع خود در نظر بگیرید که در صورت صدق کردن هر کدام از شروط ، مقدار مختص به همان قسمت شرط ، توسط دستور return باز گردانده شود