زبان برنامه نویسی سی/عملگرهای حسابی

در این موضوع می‌پردازیم به عملگرهایی که باعث عملکردهای ریاضی و محاسباتی می‌شوند و یا به پردازش ریاضی اطلاعات کمک می‌کنند . دقت کنید که این عملگرها ، تنها می‌توانند بر روی مقادیر عددی عمل کنند که بعضاً ممکن است فقط اعداد صحیح را شامل شود

عملگر مثبت + :

عملگر + ، اگر در یک عبارت یا زیر عبارت که تنها یک عملوند دارد ، پیش از نام یک شناسه یا یک عدد بیاید ، مقداری که باز می‌گرداند خود همان عدد است
مثلاً a+ مقداری را که a دارد بازمی‌گرداند یا 3+ همان 3 را باز می‌گرداند

عملگر منفی - :

عملگر - ، در یک عبارت یا زیر عبارت که تنها یک عملوند دارد ، اگر پیش از نام یک شناسه یا یک عدد بیاید ، آن مقدار را منفی می‌کند
مثلاً a- مقدار عددی‌ای که در a قرار دارد را منفی می‌کند یا 5- که عدد 5 را منفی می‌کند

عملگر جمع + :

عملگر جمع + ، اگر در یک عبارت یا زیر عبارت ، بین دو یا چند شناسه و/یا دو یا چند عدد قرار بگیرد ، مقدار آنها را با هم جمع می‌کند
مثلاً a+b یا a+2 یا 3+2 که مقدار آخری می‌شود 5

عملگر تفریق - :

عملگر تفریق - ، اگر در یک عبارت یا زیر عبارت ، بین دو یا چند شناسه و/یا دو یا چند عدد قرار بگیرد ، مقدار اعداد بعدی را از اولی کم می‌کند
مثلاً a-d یا a-5 یا 3-7 که مقدار آخری می‌شود 4

عملگر ضرب * :

عملگر ضرب * ، اگر در یک عبارت یا زیر عبارت ، بین دو یا چند شناسه و/یا دو یا چند عدد قرار بگیرد ، آن مقادیر را در هم ضرب می‌کند
مثلاً a*b یا a*7 یا 5*6 که مقدار آخری می‌شود 30

عملگر تقسیم / :

عملگر تقسیم / ، اگر در یک عبارت یا زیر عبارت ، بین دو یا چند شناسه و/یا دو یا چند عدد قرار بگیرد ، مقدار اولی را تقسیم بر مقادیر بعدی می‌کند
مثلاً a/g یا a/4 یا 9/3 که مقدار آخری می‌شود 3

عملگر باقی‌مانده % :

عملگر باقی‌مانده % ، اگر در یک عبارت یا زیر عبارت ، بین دو شناسه و/یا دو مقدار عددی قرا بگیرد ، باقی‌مانده تقسیم مقدار اولی بر مقدار دومی را باز می‌گرداند . دقت کنید که عملوند‌های باقی‌مانده باید اعداد صحیح باشند
مثلاً g%b یا g%5 یا 3%7 که مقدار آخری می‌شود 1

عملگرهای بررسی ؛ این عملگرها تنها در دستوراتی که شرطی داشته باشند تا بررسی‌ای انجام دهند قابل استفاده هستند

عملگر بررسی تساوی == :

عملگر تساوی == ، بررسی می‌کند که دو عملوند سمت چپ و راست عملگر ( یعنی == ) با یکدیگر برابر هستند یا خیر
مثلاً a==h یا a==6 یا 8==5 که مقداری که بررسی آخر بازمی‌گرداند مقدار 0 است یعنی خیر ( 5 مساوی 8 نیست )

عملگر بررسی کوچکتر > :

عملگر کوچکتر > ، بررسی می‌کند که عملوند سمت چپ عملگر ، کوچک‌تر از عملوند سمت راست است یا خیر
مثلاً a<k یا g < 9 یا 9>3 که مقداری که بررسی آخر باز می‌گرداند مقدار 1 است یعنی صحیح است

عملگر بررسی کوچکتر مساوی => :

عملگر کوچکتر مساوی => ، بررسی می‌کند که عملوند سمت چپ عملگر ، کوچکتر یا مساوی عملوند سمت راست است یا خیر
مثلاً h<=k یا j <= 8 یا 6=>6 که مقداری که بررسی آخر باز می‌گرداند مقدار 1 است یعنی 6 کوچک‌تر یا مساوی 6 است

عملگر بررسی بزرگتر < :

عملگر بزرگتر < ، بررسی می‌کند که عملوند سمت چپ عملگر ، بزرگتر از عملوند سمت راست است یا خیر
مثلاً j>k یا k>7 یا 9<7 که مقداری که بررسی آخر باز می‌گرداند مقدار 0 است ، یعنی 7 بزرگ‌تر از 9 نیست

عملگر بررسی بزرگتر مساوی =< :

عملگر بزرگتر مساوی =< ، بررسی می‌کند که عملوند سمت چپ عملگر ، بزرگتر یا مساوی عملوند سمت راست است یا خیر
مثلاً j >= k یا k >= 6 یا 9=<4 که مقداری که بررسی آخر باز می‌گرداند مقدار 0 است ، یعنی 4 بزرگ‌تر یا مساوی 9 نیست

عملگر بررسی نامساوی =! :

عملگر نامساوی =! ، بررسی می‌کند که دو عملوند سمت چپ و راست عملگر ، نابرابر هستند یا خیر ؛ که در صورت نامساوی بودن مقدار 1 را باز می‌گرداند ( یعنی پاسخ صخیح است و دو عملوند نامساوی هستند ) و در صورت مساوی بودن مقدار 0 را باز می‌گرداند ( یعنی پاسخ غلط است و دو عملوند با هم مساوی هستند )
مثلاً a != j یا j!=7 یا 5=!8 که مقداری که بررسی آخر باز می‌گرداند مقدار 1 است ، یعنی 8 مساوی 5 نیست