زبان ترکی آذربایجانی/درس اول

دستگاه صوتی درس اول '
زبان ترکی آذربایجانی


ضمایر شخصی ویرایش

زبان ترکی هم مثل فارسی دارای شش شخص است که سه تای آنها مفرد و سه تای دیگر جمع هستند. دارای مثنی یا تفکیک مذکر/مؤنث نیست. ضمایر شخصی ترکی آذربایجانی به شکل زیر هستند:

  مفرد جمع
اول شخص mən biz
دوم شخص sən siz
سوم شخص o onlar

مصدرها ویرایش

مصدرها در زبان ترکی آذربایجانی از ریشه فعل به همراه پسوند مصدر تشکیل می‌شوند. پسوند مصدر mək/maq است که بسته به صدای هجای آخر کلمه و طبق قانون هم‌آهنگی اصوات معرفی شده در بخش قبل، پسوند مناسب انتخاب می‌شود. چند مثال:

ریشه صدای هجای آخر دسته صدا پسوند مناسب مصدر معنی
gəl ə جلویی -mək gəlmək آمدن
get e جلویی -mək getmək رفتن
yaz a پشتی -maq yazmaq نوشتن
dur u پشتی -maq durmaq بلند شدن
güləş ə جلویی -mək güləşmək کشتی گرفتن
gör ö جلویی -mək görmək دیدن
düş ü جلویی -mək düşmək افتادن
cır ı پشتی -maq cırmaq پاره کردن
yor o پشتی -maq yormaq خسته کردن
sil i جلویی -mək silmək پاک کردن