عامل‌های انسانی در امنیت اطلاعات/انجمن سایبر فیزیکی

چکیده ویرایش

فضای فیزیکی طبیعی اساس لازم برای تولد و تکامل انسان ها و تمدن را فراهم می کند. پیشرفت‌های جامعه انسانی، فضای سایبر را ایجاد کرده است. با توسعه سریع و روز افزون فناوری اطلاعات، فضای سایبر فضای فیزیکی، فضای اجتماعی و فضای روانی را برای تشکیل یک دنیای جدید -- انجمن سایبر فیزیکی متصل کرده است. راه اکتشاف جامعه سایبری فیزیکی از راه اکتشاف فضای طبیعی فیزیکی جامعه متفاوت است. این مقاله ایده ال جامعه سایبری فیزیکی و ویژگی های برجسته و مسائل علمی آن را تشریح می کند. پژوهش در جامعه سایبر فیزیکی می تواند به انقلاب جامعه، علم و فن آوری منجر شود.

متن اصلي ویرایش

انسان در جهان سایبر یک جامعه فیزیکی زندگی خواهد کرد، که نگرانی ها نه تنها فضای سایبر و فضای فیزیکی بلکه فضای اجتماعی و فضای روانی را در بر می گیرد. از آنجا که طبقه بندی و لینک دو روش اساسی برای سازماندهی منابع در این فضاها می باشد ،منابع مدل فضا و شبکه لینک معنایی دو مدل معنایی می باشد که مناسب هستند برای مدیریت منابع در فضای مجازی،فضای فیزیکی، فضای روانی و فضای اجتماعی.فضای سایبر ، دریافت اطلاعات از فضای فیزیکی، فضای روانی و فضای اجتماعی است.

جامعه سایبر فیزیکی توانایی انسان را به منعکس کننده گسترش فضای فیزیکی طبیعی،به راحتی به برقراری ارتباط با یکدیگر/ طبقه بندی خوشه ای /در فضای مصنوع، به جستجو / گشت و گذار در فضای سایبر / زوم،/ دلیل / حرکت در فضای ذهنی معطوف می دارد. به شکل گیری افکار در فضای فردی روانی و اشاعه در میان فضاهای ذهنی به تصاویر معنایی در فضای سایبر اشاره می دارد، بنابراین انجام فعالیتهای پژوهشی در فضای فیزیکی و فضای اجتماعی است.

.با تلفیقی از فضای فیزیکی، فضای روانی، فضای اجتماعی و فضای سایبر، علوم و فن آوری خاص به فضا تنها متصل خواهد شدبه شکل یک نظریه نظام مند و روش برای مطالعه و توسعه جامعه سایبری فیزیکی. جامعه سایبر نه تنها متصل به فضای فیزیکی، فضای اجتماعی، فضای سایبر و فضای ذهنی است بلکه به گذشته، حال و آینده نیز متصل می باشد.

این نگرانی هایی را برای مدل سازی و نقشه برداری بین فضای فیزیکی، فضای روانی، فضای سایبر و فضای اجتماعی ایجاد می کند. انواع مختلف از منابع می تواند در تقاضا برای ارائه خدمات از طریق تدارکات مواد در فضای فیزیکی شی ء در فضای مصنوع، اطلاعات در فضای مجازی، دانش در فضای ذهنی، منابع انسانی و مالی در جامعه ذوب شود.

نتیجه گیری ویرایش

جامعه سایبر فیزیکی مجتمع چند بعدی فضا است که تولید و تکامل می یابد و شامل فضاهای متنوع زیر می تواند باشد:

انواع مختلف تعامل با افراد، با تأمل و یا موثر بر یکدیگر به طور مستقیم و یا از طریق طبیعی،جسمی ، روانی، مصنوع ، اجتماعی، و فضای سایبر فرعی.

افراد چند منظوره و نقش اجتماعی همزیستی هماهنگ تکامل، ارائه مناسب اطلاعات بر روی تقاضا،دانش و خدمات با یکدیگر، از یک تبدیل فرم را به یکی دیگر، از طریق فوق پیوندها تعامل و اعتماد به نفس سازماندهی بر اساس زنجیره ارزش اجتماعی. تضمین سالمو زندگی معنی دار از افراد و نگهداری نرخ معقول گسترش افراد در نور از کلی ظرفیت و مواد، دانش، و خدمات چرخه جریان است.

نام انگلیسی مقاله ویرایش

Hai Zhuge, “Cyber Physical Society “IEEE Conferences,2010, pp. 1-8