عامل‌های انسانی در امنیت اطلاعات

نقش عامل‌های انسانی در امنیت اطلاعات
نقش عامل‌های انسانی در امنیت اطلاعات

این کتاب یک کتاب مفید در زمینه فناوری اطلاعات و ارتباطات است که با همکاری نویسندگان نوشته شده است.

فهرست

ویرایش

نیازمند ادغام

ویرایش