مدیاویکی:Newusermessage-substitute

متنی تصادفی برای جانشین شدن الگوی خوشامد توسط افزونه NewUserMessage.