راهنمای برگزاری کارسوق‌های دانش‌آموزی: تفاوت بین نسخه‌ها

به‌روزرسانی پیوندها پس از تغییر نام کتاب
جز (تغییر نام رده)
(به‌روزرسانی پیوندها پس از تغییر نام کتاب)
==فهرست==
 
[[راهنمای برگزاری کارسوقکارسوق‌های برای دانش‌آموزاندانش‌آموزی/مقدمه|مقدمه]]
 
[[راهنمای برگزاری کارسوقکارسوق‌های برای دانش‌آموزاندانش‌آموزی/کارسوق چیست؟|کارسوق چیست؟]]
 
[[راهنمای برگزاری کارسوقکارسوق‌های برای دانش‌آموزاندانش‌آموزی/نمونه‌هایی از کارسوق‌های برگزارشده|نمونه‌هایی از کارسوق‌های برگزارشده]]
 
[[راهنمای برگزاری کارسوقکارسوق‌های برای دانش‌آموزاندانش‌آموزی/آن چه نیاز دارید|آن چه نیاز دارید]]
 
[[راهنمای برگزاری کارسوقکارسوق‌های برای دانش‌آموزاندانش‌آموزی/ویژگی برنامه‌های کارسوق|ویژگی برنامه‌های کارسوق]]
 
[[راهنمای برگزاری کارسوقکارسوق‌های برای دانش‌آموزاندانش‌آموزی/شیوهٔ انتخاب و ارتباط با برگزارکنندگان کارسوق|شیوهٔ انتخاب و ارتباط با برگزارکنندگان کارسوق]]
 
[[راهنمای برگزاری کارسوقکارسوق‌های برای دانش‌آموزاندانش‌آموزی/تعداد دانش‌آموزان، مدّت برگزاری و تعداد برنامه‌ها|تعداد دانش‌آموزان، مدّت برگزاری و تعداد برنامه‌ها]]
 
[[راهنمای برگزاری کارسوقکارسوق‌های برای دانش‌آموزاندانش‌آموزی/ارتباط با مسئولان محل برگزاری کارسوق|ارتباط با مسئولان محل برگزاری کارسوق]]
 
[[راهنمای برگزاری کارسوقکارسوق‌های برای دانش‌آموزاندانش‌آموزی/نظرسنجی از دانش‌آموزان شرکت‌کننده|نظرسنجی از دانش‌آموزان شرکت‌کننده]]
 
[[راهنمای برگزاری کارسوقکارسوق‌های برای دانش‌آموزاندانش‌آموزی/زمان‌بندی کلی کارها: از طرح آغازین تا برگزاری نهایی|زمان‌بندی کلی کارها: از طرح آغازین تا برگزاری نهایی]]
 
[[راهنمای برگزاری کارسوقکارسوق‌های برای دانش‌آموزاندانش‌آموزی/هزینه‌ها و دستمزدها|هزینه‌ها و دستمزدها]]
 
[[راهنمای برگزاری کارسوقکارسوق‌های برای دانش‌آموزاندانش‌آموزی/مستندسازی|مستندسازی]]
 
[[راهنمای برگزاری کارسوقکارسوق‌های برای دانش‌آموزاندانش‌آموزی/ایجاد گروه‌های دانشجویی منظم برای برگزاری کارسوق|ایجاد گروه‌های دانشجویی منظم برای برگزاری کارسوق]]
 
[[رده:راهنمای برگزاری کارسوق‌های دانش‌آموزی]]