استفاده از فناوری اطلاعات در آموزش/درباره مؤلف و مترجم: تفاوت بین نسخه‌ها

بدون خلاصه ویرایش
 
| عنوان =استفاده از فناوری اطلاعات در آموزش
| قسمت =
| قبلی = [[استفاده از فناوری اطلاعات در آموزش/دربارهبرای مؤلفمطالعه و مترجمبیشتر|درباره مؤلفبرای ومطالعه مترجمبیشتر]]
| بعدی =
| یادداشت = درباره مؤلف و مترجم