تاریخ ایران/زندیه: تفاوت بین نسخه‌ها

===کریمخان زند (۱۱۹۳ – ۱۱۶۳ ه. ق)===
 
از سوابق زندگی خان زند تا سال ۱۱۶۳ه.ق. که جنگ‌های خانگیِ بازماندگان نادر شاه، بی کفایتی آنان را برای مملکتداری آشکار ساخت و به تبع آن عرصه را برای ظهور قدرتهای جدید مستعد گردانید، خبری در دست نیست. به دنبال اغتشاشات گسترده و عمومی این ایام خان زند به همراه ''علی مردان خان بختیاری'' و ''ابوالفتح خان بختیاری'' اتحاد مثلثی تشکیل دادند و کسی را از سوی مادری از تبار صفویان بود را به نام ''ابوتراب میرزا'' (''شاه اسماعیل سوم'') به شاهی برداشتند. ولی چون هیچ یک از آنان خود را از دیگری کمتر نمی شمرد، ناچار به نزاع‌های داخلی روی آوردند. سرانجام ''کریم خان'' توانست پس از شانزده سال مبارزه دایمی بر تمامی حریفان خود از جمله ''محمدحسن خان قاجار'' و ''آزاد خان افغان'' غلبه کند و صفحات مرکزی و شمالی و غربی و جنوبی ایران را در اختیار بگیرد. وی به ''انگلیس‌ها'' روی خوش نشان نداد و همواره می گفت آنها می‌خواهند ایران را مانند هندوستان کنند. برادر وی، ''صادق خان''، نیز موفق شد در سال۱۱۸۹ ه.ق. بصره را از حکومت عثمانی منتزع نماید و به این ترتیب، نفوذ اوامر دولت ایران را بر سراسر اروندرود و بحرین و جزایر جنوبی خلیج فارس مسلم گرداند.
 
===زندیان پس از کریمخان===