ورود به دنیای گنو/لینوکس/توزیع دبیان: تفاوت میان نسخه‌ها

جز
ابرابزار
جز (Ebraminio صفحهٔ ورود به دنیای لینوکس/توزیع دبیان را بدون برجای‌گذاشتن تغییرمسیر به ورود به دنیای گنو/لینوکس/توزیع دبیان منتقل کرد)
جز (ابرابزار)
در این کتاب به برسی مفاهیم گنو/لینوکس تحت توزیع دبیان پرداخته میشودمی‌شود. و اما دلیل انتخاب دبیان؟! چرا دبیان را انتخاب کنیم؟
 
پروژهپروژهٔ دبیان کمی پس از تولد گنو/لینوکس، در آگوست ۱۹۹۳ توسط [[w:یان مورداک|یان (مورداک]]<ref>Ian Murdock)</ref> آغاز شد و هم اکنون توسط گروهی داوطلب ازکاربراناز کاربران خودش اداره میشودمی‌شود. این گروه با تمام توان سعی دارند سیستمسیستم‌عاملی عاملی کاملاکاملاً آزاد تولید کنند که در این امر نیز بسیار موفق بوده اندبوده‌اند. هر چند به نیاز برخی کاربران خود که نیازمند استفاده از نرم افزارهاینرم‌افزارهای غیر آزاد هستند احترام گذاشته و این بسته های نرمبسته‌های افزارینرم‌افزاری را در مخازنی جدا ارائه میدهند،می‌دهند، دبیان یک توزیع آزاد واقعی است و امنیت و استواری آن مثال زدنیمثال‌زدنی و بیبی‌همتا همتا..است. برخی دیگر از دلایل انتخاب دبیان عبارتند از:
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
بسیاری از موسسات و ادارات کشورهای مختلف از دبیان استفاده میکنندمی‌کنند که لیستفهرست آنهاآن‌ها در آدرس[http://www.debian.org/users WWWاین نشانی: www.Debiandebian.Orgorg/Usersusers] قابل مشاهده است مشاهده‌است.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
پست هایپست‌های الکترونیکی که به لیستفهرست پستی دبیان ارسال میشودمی‌شود در کوتاه ترین زمان پاسخ دادخ میشوندمی‌شوند. برای مشاهده و عضویت در این لیستفهرست‌ها ها میتوانیدمی‌توانید به آدرس[http://www.debian.org/MailingLists این نشانی: WWWwww.Debiandebian.Orgorg/MailingLists] مراجعه کنید.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
دبیان داریدارای یکی از بهترین سیستم مدیریت بسته های نرمبسته‌های افزارینرم‌افزاری است، این قابلیت به تنهایی برتری دبیان را در برابر دیگر توزیع هاتوزیع‌ها اثبات میکندمی‌کند. با این ابزار تنومند که APT نام دارد مشکل نیازمندیوابستگی<ref>Dependency</ref>‌های بستهبسته‌های های نرم افزاری (Dependency)نرم‌افزاری که در توزیع هایتوزیع‌های مبتنی بر ردهت (RPM) دیده میشودمی‌شود کاملاکاملاً حل شده است شده‌است.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
با وجود APT انجام ارتقاهای نرم افزارینرم‌افزاری بسیار تسهیل یافته به طوریبه‌طوری که با یک فرمان میتوانمی‌توان سیستم عاملسیستم‌عامل را به نسخهنسخهٔ جدیدتر ارتقا داد،داد. دبیان مفهوم یک بار نصب برای همیشه را عملی میکندمی‌کند. در مورد APT در فصول آینده مفصلامفصلاً بحث خواهد شد.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
پایداری سیستم های دبیان بی همتاست، سیستم های دبیان ماه ها بدون نیاز به راه اندازی مجدد کار میکنند و دلیل متوقف شدن آن قطع برق یا ارتقا های سخت افزاری میباشد
پایداری سیستم‌های دبیان بی‌همتاست، سیستم‌های دبیان ماه‌ها بدون نیاز به راه‌اندازی مجدد کار می‌کنند و دلیل متوقف‌شدن آن قطع برق یا ارتقاهای سخت‌افزاری است.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
پیگیری اشکالات نرم افزارهانرم‌افزارها و حفره هایحفره‌های امنیتی دبیان از آدرس[http://bugs.debian.org نشانی bugs.debian.org] برای عموم آزاد و قابل دسترس است. دبیان حتی اشکالات موجود را از دید کاربر پنهان نمیساردنمی‌سارد بلکه با گزارش اشکالات میتوانیدمی‌توانید به برطرف سازیبرطرف‌سازی آن توسط تیم توسعه دبیان سرعت ببخشید.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
دبیان دارای امکانات رمز نگاری[[w:رمزنگاری|رمزنگاری]] برای [[w:نشست های|نشت‌های]] امن، صدها ابزار توسعهتوسعهٔ نرم افزارنرم‌افزار و زبانزبان‌های های برنامه نویسیبرنامه‌نویسی است و در نهایت مسیر دبیان توسط نیاز کاربران خود و فلسفه نرمفلسفهٔ افزارهاینرم‌افزارهای آزاد مشخص و هدایت میشود..می‌شود.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
این موارد برخی از دلایل انتخاب دبیان در بین توزیع هایتوزیع‌های گنو/لینوکس بود اما در مقایسه با دیگر سیستم عامل هاسیستم‌عامل‌ها همچون مایکروسافت [[w:ویندوز|ویندوز]] میتوانمی‌توان صدها برتری و مزیت ذکر کرد که از حوصلهحوصلهٔ این کتاب خارج است.
<noinclude>
== پانویس ==
{{پانویس}}
</noinclude>