ویکی‌جزوه/ویکی‌پژوهش/‌پژوهشهای مدیریت و بازرگانی/سال اول/شماره یک/010102

بررسی و شناخت عوامل مؤثر بر وفاداری مشتریان صنایع لبنی و تعیین اولویت آنها در شرکت شیر پاستوریزه پگاه اصفهان

کریم آذربایجانی، مجید رشید کابلی

دانشکده علوم اداری و اقتصاد، دانشگاه اصفهان

یونس صادقی فروشانی

کارشناس ارشد مدیریت صنعتی گرایش تولید

چکیدهویرایش

وفاداری مشتری یک مفهومی است که هر روز در کسب و کار امروزی توجه بیشتری به آن می شود. امروزه مشتریان وفادار جزء حیاتی موفقیت سازمانها محسوب میگردند. مشتریان وفادار برای خرید وقت و پول بیشتری را صرف میکنند و موجب بهبود کسب و کار میگردند. در نتیجه، سازماهای امروزی بایستی روشهای مؤثر بهبود وفاداری را شناسائی و مدیریت کنند و به برنامه ریزی برای وفاداری مشتریان توجه نمایند. شرکتهای لبنی در صنعتی کار میکنند که با مشتریان بسیاری مواجهند و از ارزش پولی بالائی برخوردارند. این صنعت از استعداد سوددهی قابل توجهی برخوردار است و ارزش هر مشتری بیش از آن چیزی است که بعنوان بهای محصول پرداخت مینمایند. در نتیجه مدیریت وفاداری مشتریان یکی از فعالیتهای اساسی برای این صنعت محسوب میگردد. در این پژوهش برداشت مشتریان شرکت شیر پاستوریزه پگاه اصفهان از طریق انجام تحقیقات میدانی مورد مطالعه قرار گرفته است. نتایج حاصل از این پژوهش نشان می دهد که بین ارائه محصولات با کیفیت و ایجاد وفاداری در مشتریان ،ثبات قیمت محصولات و وفاداری مشتریان ، پیگیری شکایات مشتریان با وفاداری آنها و ثبات حضور در بازار با میزان وفاداری مشتریان ارتباط مستقیم وجود دارد.ادامه

کلمات کلیدی:وفاداری مشتری، بازاریابی، کیفیت محصول، رضایت مشتری