ویکی‌کودک:آزمایش‌ها و سرگرمی‌های علمی/کف منفجر شونده

برای انجام این آزمایش به یک آزمایشگاه واقعی به همراه مسئول آزمایشگاه نیاز است. این آزمایش بیشتر نمایشی است تا اجرایی.

ترکیبات ویرایش

تصاویر بعضی از ترکیبات
سطل
آب
صابون
بشر
جوهر نمک
نوار منیزیمی
فندک
 • یک سطل با گنجایش حدودا ۱ گالن
 • آب
 • صابون
 • لوله آزمایش یا بشر
 • متوقف کننده سوراخ‌دار
 • جوهر نمک
 • نوار منیزیمی
 • فندک

روش کار ویرایش

 • مرحله اول: سطل را با آب صابون پر کنید.
 • مرحله دوم: لوله آزمایش یا بشر را با جوهر نمک نیمه پر کنید.
 • مرحله سوم: متوقف کننده و لوله شیشه‌ای را به شیلنگ وصل کنید.
 • مرحله چهارم: سر دیگر شیلنگ را در سطل پر از آب صابون قرار دهید.

اصول کار ویرایش