ویکی‌کودک:آشنایی با بدن انسان/تی‌ال‌آرها

تی‌ال‌آرها رسپتورهای الگوشناسی غشایی هستند که سیگنالهایی در پاسخ به الگوهای مولکولی مرتبط با پاتوژن مختلف را شروع می‌کنند.

TLR