ویکی‌کودک:آشنایی با بدن انسان/دندریت

دِندریتها زائده‌های رشته مانندی هستند که به جسم سلولی یاخته‌های عصبی (نورون‌ها)، متصل هستند.