ویکی‌کودک:آشنایی با بدن انسان/غضروف

غضروف بافت پیوندی نیمه جامد است که سلولهای سازنده غضروف کندروسیت نام دارند.