ویکی‌کودک:آشنایی با بدن انسان/پوست

پوست بخشی از دستگاه پوششی بدن است. بخش‌های دیگر این دستگاه مو، ناخن و غشاء مخاطی هستند.پوست همچنین متشکّل از دو لایهٔ اصلی است.

سطح مقطع دقیق ویرایش

Skin layers, of both hairy and hairless skin