ویکی‌کودک:آشنایی با دستگاه های بدن انسان/دستگاه عصبی

دستگاه عصبی در بدن جانوران هماهنگی فعالیت‌های ماهیچه‌ها اندام گوناگون و ایجاد و توقّف ورودی‌های مربوط به حواس مختلف را برعهده دارد.

دستگاه عصبی