ویکی‌کودک:آشنایی با دستگاه های بدن انسان/دستگاه درون ریز

دستگاه درون ریز به همراه دستگاه عصبی نقش هماهنگ و تنظیم کردن فعالیت‌های بدن را به وسیله بعضی هورمون ها بر عهده دارد.

غدد درون‌ریز اصلی. (مردان سمت چپ، زنان سمت راست). ۱-غده پینه آل ۲-غده هیپوفیز ۳-غده تیروئید ۵-غده فوق کلیوی ۶-غده پانکراس ۷-تخمدان ۸-بیضه توضیح: غده تیموس (شماره ۴) با وجود اینکه درون‌تراو است ولی در دسته غدد درون‌ریز به شمار نمی‌آید.