ویکی‌کودک:آشنایی با دستگاه های بدن انسان/دستگاه عصبی مرکزی

دستگاه عصبی مرکزی یا سامانهٔ عصبی مرکزی بزرگترین بخش دستگاه عصبی است و دربرگیرنده مغز و طناب نخاعی است.

۱-مغز ۲- پیاز مغز و پل مغز ۳-نُخاع