ویکی‌کودک:آشنایی با دستگاه های بدن انسان/دستگاه عصبی محیطی

دستگاه عصبی پیرامونی یا سامانهٔ عصبی محیطی بخشی از دستگاه عصبی است که خارج از مغز و نخاع قرار دارد.

پراکندگی دستگاه عصبی محیطی