ویکی‌کودک:آشنایی با دستگاه های بدن انسان/دستگاه ایمنی

دستگاه ایمنی بخشی از بدن است که وظیفهٔ شناسایی سلول‌ها و مولکول‌های خودی را از بیگانه و از بین بردن یا بی‌خطر کردن آن‌ها را برعهده دارد.