ویکی‌کودک:عناصر شیمیایی/فلوئور

چه شکل، طعم و بویی دارد؟

ویرایش

چگونه کشف شد؟

ویرایش

فلوئور را آنری مواسان در سال ۱۸۸۶ جداسازی کرد. پیش از او دانشمندان دیگری نیز سعی کرده بودند فلوئور را از هیدروژن فلورید جداسازی کنند ولی موفق نشده بودند.

نام آن برگرفته از چیست؟

ویرایش

در کجاها یافت می‌‌شود؟

ویرایش

چه کاربردهایی دارد؟

ویرایش

آیا خطرناک است؟

ویرایش
 
فلوئور و برخی از ترکیبات آن بسیار سمی هستند

منابع

ویرایش