ویکی‌کودک:عناصر شیمیایی/قلع

چه شکل، طعم و بویی دارد؟ویرایش

چگونه کشف شد؟ویرایش

نام آن برگرفته از چیست؟ویرایش

در کجاها یافت می‌‌شود؟ویرایش

چه کاربردهایی دارد؟ویرایش

آیا خطرناک است؟ویرایش

منابعویرایش