ویکی‌کودک:عناصر شیمیایی/مایع

مایع ویرایش

اطلاعات اساسی مایعات ویرایش

 
آب، بیشترین مایع موجود در طبیعت است و در میان انسان‌ها نیز رواج و محبوبیت زیادی دارد.

حالت دوم ماده که راجع به آن بحث می‌کنیم، حالت مایع است. جامدات، چیزهای سختی هستند که می‌گیرید. گازها نیز در حال حرکت در اطراف شما و در حباب‌ها هستند. مایع، حالت میانی مواد است. می‌توان مایعات را میان گازها و جامدات یافت. آن‌ها الزاماً از ترکیبات مشابهی ساخته نشده‌اند. اگر مواد مختلفی را در یک مایع بریزید، محلول نامیده می‌شود و اگر موادی در آن بریزید و بتوانید آن را جدا کنید مخلوط نامیده میشود.