ویکی‌کودک:عناصر شیمیایی/مخلوط

مخلوط چیست؟ویرایش

مخلوط کردن دو یا چند ماده مخلوط را ایجاد می کند مخلوط ها باید قابل جدا شدن از هم باشند .

==مخلوط ها گوناگون اند ==ویرایش

مخلوط ها همیشه از چند ماده ی جامد تشکیل نمی شوند .